*
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/dublajcilar/
  • https://www.youtube.com/channel/UCP6dU-YuGb63DZVsXd1iIzA

DİKSİYON.be

Diksiyon Dersleri - Diksiyon Alıştırmaları

b c ç d

Konsonlarla Alıştırmalar 

B

Bi Be Ba Bo Bu Bö Bü Bı

Bip Bep Bap Bop Bup Böp Büp Bıp

Bim Bem Bam Bum Böm Büm Bım Bem

Bil Bel Bal Bol Bul Böl Bül Bıl

Bir Ber Bar Bor Bur Bör Bür Bır

Bit Bet Bat Bot But Böt Büt Bıt

Bis Bes Bas Bos Bus Bös Büs Bıs

C

Ce Ca Co Cu Cö Cü Cı

Cip Cep Cap Cop Cup Cöp Cüp Cıp

Cim Cem Cam Com Cum Cöm Cüm Cım

Cif Cef Caf Cof Cuf Cöf Cüf Cıf

Cik Cek Cak Cok Cuk Cök Cük Cık

Cit Cet Cat Cot Cut Cöt Cüt Cıt

Cis Ces Cas Cos Cus Cös Cüs Cıs

 

Ç

Çi Çe Ça Ço Çu Çö Çü Çı

İç Eç Aç Oç Uç Öç Üç Iç Çip

Cep Çap Çop Çup Çöp Çüp Çıp

Çi Çe Ça Ço Çu Çö Çü Çı

Çib Çeb Çab Çob Çub Çöb Çüb Çıb

Çic Çec Çac Çoc Çuc Çöc Çüc Çıc

Çiç Çeç Çaç Çoç Çuç Çöç Çüç Çıç

Çid Çed Çad Çod Çud Çöd Çüd Çıd

Çif Çef Çaf Çof Çuf Çöf Çüf Çıf

Çig Çeg Çag Çog Çug Çög Çüg Çıg

Çih Çeh Çah Çoh Çuh Çöh Çüh Çıh

Çik Çek Çak Çok Çuk Çök Çük Çık

Çil Çel Çal Çol Çul Çöl Çül Çıl

Çim Çem Çam Çom Çum Çöm Çüm Çım

Çin Çen Çan Çon Çun Çön Çün Çın

Çip Çep Çap Çop Çup Çöp Çüp Çıp

Çir Çer Çar Çor Çur Çör Çür Çır Çis

Çes Ças Ços Çus Çös Çüs Çıs

Çiş Çeş Çaş Çoş Çuş Çöş Çüş Çış

Çit Çet Çat Çot Çut Çöt Çüt Çıt

Çiv Çev Çav Çov Çuv Çöv Çüv Çıv

Çiy Çey Çay Çoy Çuy Çöy Çüy Çıy

Çiz Çez Çaz Çoz Çuz Çöz Çüz Çız

Tiç Teç Taç Toç Tuç Töç Tüç Tıç

Piç Peç Paç Poç Puç Pöç Püç Pıç

Şiç Şeç Şaç Şoç Şuç Şöç Şüç Şıç

 

D

Di De Da Do Du Dö Dü Dı

Dip Dep Dap Dop Dup Döp Düp Dıp

Dim Dem Dam Dom Dum Döm Düm Dım

Dik Dek Dak Dok Duk Dök Dük Dık

Dit Det Dat Dot Dut Döt Düt Dıt

Dir Der Dar Dor Dur Dör Dür Dır

Diz Dez Daz Doz Duz Döz Düz Dız

DEVAMI 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam20
Toplam Ziyaret769605